Program

Model

Poprzednia edycja konferencji FENS połączona była z Econophysics Colloquium (EC) 2017, co w naturalny sposób koncentrowało uwagę na zagadnieniach ekonofizycznych. W przypadku FENS 2019 program poszerzony zostanie o zagadnienia interdyscyplinarne, a wśród zaproszonych mówców będą wybitni przedstawiciele nauk społecznych. Program obejmuje, między innymi:

 

 1. Strukturę i ewolucję sieci złożonych w kontekście ekonomiczno-społecznym
 2. Rolę złożonych systemów adaptacyjnych w zjawiskach i procesach ekonomiczo-społecznych
 3. Dynamikę konfliktów i polaryzacji społecznej
 4. Modelowanie (ir)racjonalności zachowań, roli przypadku i informacji w zjawiskach ekonomicznych i społecznych
 5. Modelowanie ewolucji opinii oraz rozprzestrzeniania się innowacji
 6. Złożoność i emergentność w systemach ekonomiczno-społecznych
 7. Metody komputerowe w ekonomii i naukach społecznych
 8. Finansowe szeregi czasowe: własności równowagowe i nierównowagowe, liniowe i nieliniowe, fraktalne i multifraktalne, efekty pamięciowe, korelacje i zależności, niestacjonarność

Model

 
 1. Teorię macierzy przypadkowych i jej zastosowania
 2. Teorię gier i jej zastosowania
 3. Algorytmiczny obrót walorami na giełdach
 4. Formalizm termodynamiczny w ekonomii
 5. Rolę nieekstensywności na rynkach finansowych
 6. Rolę zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na rynkach finansowych
 7. Zarządzanie ryzykiem i rozprzestrzenianie się ryzyka vs. analiza portfelowa; inżynieria finansowa
 8. Modele dynamiki rynków, w szczególności modele agentowe w mikro- i makroskali

 

 

Przewidujemy ok. 60 referatów, z których 18 to referaty zaproszone (na sesjach plenarnych), a pozostałe 40 to komunikaty, referowane w dwóch ciągach równoległych. Dodatkowo przewidziane są dwie dyskusje panelowe z udziałem mieszanych zespołów najbardziej uznanych przedstawicieli socjofizyki, ekonofizyki i przedstawicieli nauk społecznych. Spodziewamy się, że nadesłanych zostanie ok. 80 posterów. Uważamy taką organizację konferencji za optymalną, pozostawiającą wystarczająco dużo czasu na niezbędne, kuluarowe dyskusje.

Model
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)