Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego fens2019.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swojego serwisu internetowego fens2019.ncbj.gov.pl zgod­nie z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do fens2019.ncbj.gov.pl.

Serwis fens2019.ncbj.gov.pl, jest czę­ściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych. Powody niekompletnej zgodności to m.in.:

 1. Część ilustracji nie ma tekstów alternatywnych, które będą stopniowo uzupełniane.

 2. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia w życie ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków.

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzono dnia 2021-03-15. Dekla­ra­cję spo­rzą­dzono na pod­sta­wie samo­oceny prze­pro­wa­dzo­nej przez podmiot publiczny.

Udogodnienia

 1. Użyt­kow­nik może poru­szać się po ser­wi­sie na pomocą kla­wi­sza Tab (Windows - klawisz Tab; Mac - klawisz Tab + Option):
  • wci­śnię­cie Tab ozna­cza przej­ście do kolej­nych ele­men­tów strony;
  • wci­śnię­cie Shift + Tab ozna­cza cofa­nie po ele­men­tach;
  • wci­śnię­cie Enter w momemcie, gdy aktywnym elementem jest odnośnik internetowy ozna­cza zazwyczaj otwar­cie pod­strony.

 2. Na stro­nie inter­ne­to­wej można korzy­stać ze stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych (dla Windows: CTRL, dla Mac: Command):
  • CTRL+ a – zaznacz wszystko,
  • CTRL+ w – zamknij stronę,
  • CTRL+ p – dru­kuj stronę,
  • CTRL+ d – dodaj wyświe­tlaną stronę do ulu­bio­nych zakła­dek,
  • CTRL+ f – wyszu­ki­wa­nie frazy na stro­nie.

 3. Na stronie dodano dedykowane skróty klawiaturowe. Wyłączenie skrótów zapewnia przycisk „wyłącz”, natomiast włączenie przycisk „włącz”. Domyślnie skróty są włączone. Przyciski włącz i wyłącz znajduja się na dole strony. Poniżej lista skrótów (odpowiednio dla Windows przed skrótem należy dodać lewy Alt tj. Alt + skrót, dla Mac należy dodać przycisk Option, tj. Option+skrót):
  • a – przej­ście do Dekla­ra­cji dostęp­no­ści,
  • c – przełącz kontrast,
  • f – zwiększ / zmniejsz wielkość czcionki,
  • n – przej­ście do strony głów­nej NCBJ.

 4. Uży­wamy czy­tel­nie opi­sa­nych for­mu­la­rzy.

 5. Dbamy o odpo­wiedni kon­trast tek­stu i tła, dzięki czemu infor­ma­cje są czy­telne rów­nież dla osób sła­biej widzą­cych. W pasku prze­wi­ja­nia po pra­wej stro­nie ekranu (ewentualnie na dole strony) udo­stęp­ni­li­śmy przy­cisk zwięk­sze­nia kon­trastu strony oraz przy­cisk powięk­sze­nia czcionki na stro­nie.
Data publikacji strony internetowej:
2018-12-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2020-09-01

Infor­ma­cje zwrotne i dane kon­taktowe

W przy­padku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią strony inter­ne­to­wej pro­simy o kon­takt. Osobą odpo­wie­dzialną jest Rzecznik NCBJ, dr Marek Pawłowski, e - mail: marek.pawlowski@ncbj.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 48 22 273 13 24. Tą samą drogą można skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skargi na brak zapew­nie­nia dostęp­no­ści.

Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skargę można prze­słać także do Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma trzy lokalizacje. Obecnie budynki w znacznej większości nie zapewniają dostępu osobom niepełnosprawnym.


Siedziba główna NCBJ
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
52°07'27.6"N 21°20'19.3"E
52.124327, 21.338690
Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę ma również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.


Filia NCBJ w Warszawie
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
52°12'41.9"N 20°58'59.4"E
52.211642, 20.983154
Warszawska filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. Pasteura 7. Zajmuje część budynku wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W filii ulokowane są zakłady Departamentu Badań Podstawowych NCBJ: Zakład Fizyki Jądrowej, Zakład Fizyki Teoretycznej, Zakład Fizyki Wielkich Energii oraz Zakład Astrofizyki.


Filia NCBJ w Łodzi
ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 69, 90-558 Łódź
51°45'46.3"N 19°26'30.6"E
51.762846, 19.441828
Łódzka filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69. Mieści się tutaj Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki NCBJ.

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)