DOBRA WIADOMOŚĆ: Obniżenie opłat konferencyjnych

Wobec uzyskania dofinansowania ze środków MNiSW, Komitet Organizacyjny postanowił obniżyć wysokość wszystkich opłat konferencyjnych.

Nowa tabela opłat:

Status PLN EUR Ostateczny termin
promocyjna (wczesna) 516 ~120 1 czerwca 2019
promocyjna (wczesna) - studenci i doktoranci 256 ~60 1 czerwca 2019
regularna 774 ~180 15 czerwca 2019
regularna - studenci i doktoranci 387 ~90 15 czerwca 2019

Osobom, które wniosły już wyższe opłaty, różnica zostanie zwrócona.

Jednocześnie, ze względu na przeznaczenie środków z dotacji MNiSW oraz chęć maksymalnej redukcji opłat, Komitet Organizacyjny postanowił wyłączyć uroczystą kolację z programu konferencji. W przypadku zainteresowania dostatecznej liczby osób, ten punkt programu zostanie przywrócony jako opcjonalny, przy czym koszty będą musiały być pokryte przez każdego z uczestników deklarujących chęć wzięcia udziału w wydarzeniu. Szacunkowy koszt to 200 PLN (47 euro) na osobę.

NOWY TERMIN NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 21 maja 2019 r.

Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia zostaną przekazane zainteresowanym w dniu 27 maja 2019 r.

Zakwaterowanie zaproszonych wykładowców i sugerowane zakwaterowanie uczestników >>>

Konkurs

FENS 2019 - 10 Polskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

3-5 lipca, NCBJ, Otwock - Świerk

Celem konferencji jest ukazanie możliwości jakie daje zastosowanie w ekonomii i naukach społecznych narzędzi stosowanych dotychczas tradycyjnie w fizyce. Zajęcie się fizyki tymi problemami spowodowało powstanie nowych dziedzin naukowych: ekonofizyki i socjofizyki, co świadczy o jej zaskakującej otwartości i multidyscyplinarnych możliwościach. Jest to bezpośrednie i realne zaangażowanie potencjału badawczego nauk podstawowych w rozwój gospodarczy i społeczny kraju przez rozwiązywanie konkretnych problemów społeczno-ekonomicznych. Badania prowadzone w tym obszarze mają istotne znaczenie społeczne otwierając nowe możliwości opisu i zrozumienia zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Badania ekonofizyczne i socjofizyczne rozwijają się w Polsce bardzo intensywnie. Pozycja polskiego środowiska zajmującego się tymi zagadnieniami jest bardzo wysoko oceniana na świecie, czego dowodem jest międzynarodowy charakter cyklicznych konferencji FENS. Tematyka konferencji nie tylko przerzuca pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a ich zastosowaniami w praktycznej działalności ekonomiczno-społecznej, ale także wzmacnia multidyscyplinarny charakter badań i propagowanie dorobku i narzędzi wypracowywanych w środowisku fizycznym do nauk społecznych. Konferencja dokona przeglądu tematyk socjofizycznych i ekonofizycznych uprawianych na świecie, a w tym w Polsce. Gwarantuje to dobór najwyższej klasy wykładowców ze stojących na najwyższym poziomie naukowym międzynarodowych i krajowych ośrodków badawczych.

Oczekujemy, że prace przedstawione na konferencji opisywać będą metodologie, teorie, modele, metody i techniki oraz konkretne zastosowania, rozwijane przede wszystkim w ramach fizyki (zwłaszcza fizyki statystycznej oraz fizyki materii skondensowanej), matematyki (a zwłaszcza matematyki finansowej), a także informatyki stosowanej (przede wszystkim modelowanie numeryczne i agentowe), które są lub mogą być stosowane do opisu zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych. Planujemy, że podczas konferencji wygłoszonych zostanie około 60 referatów, co gwarantuje różnorodność tematów, atrakcyjność i kompleksowość. Odbędą się dwie dyskusję panelowe dające ogromną szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z najwybitniejszymi naukowcami ze światowej elity.

Tradycyjnie już planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych w notowanym na liście Filadelfijskiej piśmie Acta Physica Polonica A w formule Open Access, co ma dwa pozytywne aspekty: dzięki publikacjom międzynarodowych uczestników konferencji promuje polskie czasopismo naukowe, a dzięki otwartemu dostępowi ułatwia rozpowszechnianie dorobku m.in. polskich uczestników konferencji.

Znaczenie konferencji FENS 2019, dla polskiego środowiska naukowego, a w tym przede wszystkim dla młodych naukowców, doktorantów i studentów jest tym większe, że jest to już dziesiąta edycja sympozjum, organizowanego przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Fizycznego systematycznie (średnio co półtora roku), począwszy od roku 2004. To dzięki zachowaniu ciągłości udało się osiągnąć tak wysoką światową pozycje, a młodzi polscy badacze systematycznie rozwijają swoje kariery naukowe. Wysoki, światowy poziom prowadzenia badań i ich szeroka promocja przekładają się na wzrost zainteresowania studiowaniem nauk ścisłych budując tak pożądany innowacyjny kapitał ludzki, jeden z najistotniejszych składników sukcesu kraju. Zarazem socjologiczna i ekonomiczna tematyka przekłada się w wielu przypadkach na lepsze zrozumienie zjawisk społecznych, a więc ma bezpośrednie znaczenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju.

Listę poprzednich sympozjów można zobaczyć tutaj.

WSPÓŁORGANIZATORZY: